Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Boozies.nl (website) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Boozies. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Boozies.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Boozies behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boozies erkend.

ARTIKEL 2 – BOOZIES
Boozies
Gondelkade 575
2725DZ Zoetermeer
06-16023031
Booziesjewelry@gmail.com
KVK: 72007087
Btw: NL228589940B01

ARTIKEL 3 – GEGEVENS
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 Boozies garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3. Boozies zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen of verwijderen op de website.
3.5 Boozies houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie onze privacyverklaring.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling door Boozies.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Boozies is geaccepteerd.
4.3 Boozies behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

ARTIKEL 5 – AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
5.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. Op de internetsite van Boozies gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – PRIJZEN
6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

ARTIKEL 7 – AANBIEDINGEN
7.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.2 Boozies kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

ARTIKEL 8 – BETALING
8.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.Boozies gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
8.2 Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
8.3 Bij de verkoop van de producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden gedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
8.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 – LEVERING
9.1 Bestellingen die via iDeal betaald zijn, worden binnen 1 tot 3 werkdagen geleverd. Bij bankafschrijving kan het afleveren wat langer duren. Zodra het geld binnen is wordt de bestelling verstuurd.
9.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
9.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
9.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, is dit uw eigen verantwoording en zal Boozies hier niet voor optreden.
9.5 Product wordt gemaakt en geleverd zodra het geld is ontvangen.
9.6 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 10 – RISICO TIJDENS TRANSPORT
10.1 Het transport van de producten, na de verzending door Boozies, is voor de verantwoordelijkheid van Boozies.

ARTIKEL 11 – GARANTIES
11. Boozies garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
11.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Indien binnen 5 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Boozies binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Boozies ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
Na verloop van de genoemde garantietermijn is Boozies gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
11.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boozies, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

ARTIKEL 12 – AFKOELINGSPERIODE/ BEDENKTIJD
12.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden en het product binnen 14 dagen retour te zenden naar Boozies. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. Zie Ruilen & Retourneren
12.2 Boozies zal dan binnen 14 dagen na annulering product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
12.3 Wanneer een gedeelte van de bestelling wordt teruggestuurd, worden de verzendkosten niet terugbetaald door Boozies aan de afnemer.
12.4 Terugbetaling door Boozies geschiedt op dezelfde manier als de afnemer het aankoopbedrag heeft betaald.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Boozies blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
13.2 De door Boozies geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Boozies of een door Boozies aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Boozies haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Boozies zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Boozies, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Boozies niet gelieerd is.
14.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
14.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
14.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Indien door Boozies geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Boozies jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 11 (Garanties) is geregeld.
15.2 De aansprakelijkheid van Boozies voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
15.3 Boozies sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Boozies, waaronder de website, door een derde.
15.4 Op de website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient u te realiseren dat Boozies een onafhankelijke partij is. Boozies is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. Boozies heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boozies of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 16 – OVERMACHT
16.1 Boozies is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Boozies alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
16.3 Boozies behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Boozies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
16.4 Indien Boozies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 17 – VERWIJZINGEN
17.1 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Boozies heeft geen zeggenschap over deze websites. Boozies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

ARTIKEL 18 – DIVERSEN
18.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
De administratie van Boozies geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
18.2 Boozies is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
18.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Boozies zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Let op:
-Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
-De kosten van retourzending zijn voor de afzender
-Als het product gedragen of beschadigd is kunnen wij deze niet retour nemen.
-Als wij jouw retour hebben ontvangen, zullen we binnen 14 dagen reageren.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Boozies er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Boozies aangepast worden. Boozies adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.